TOP: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 24 Tháng Tư 2023 16:22:00

TOP: Biên bản, Nghị quyết và tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Tài liệu đính kèm
 44610__lieu_dinh_kem_2.rar
 44616_DHDCD012023_sign.pdf
 44616_Q_DHDCD_2023sign.pdf
 44617__DHDCD_2023_sign.pdf
 44621_ieu_dinh_kem_1_1.rar