BBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Tư 2023 16:51:00

BBT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBT của CTCP Bông Bạch Tuyết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022; Báo cáo của HĐQT năm 2022; Báo cáo của BKS năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT BKS năm 2022 Kế hoạch 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp.
          - Thời gian họp: Ngày 20/06/2023 (chi tiết TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp)