CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Tư 2023 15:42:00

CAD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông


Tài liệu đính kèm
 40446_yen_dai_hoi_2023.doc
 40446_y_Che_Bau_TVHDQT.pdf
 40447__du_Dai_hoi_2023.doc
 40447__Chuc_DHDCD_2023.pdf
 40447_Thuong_Nien_2023.pdf
 40448_Quy_che_DHCD2023.pdf
 40448_oi_Hop_HDCD_2023.pdf
 40448_Trinh_DHDCD_2023.pdf