BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Tư 2023 15:38:00

BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico theo quy định tại Khoản 2, Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2023, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo cho cổ đông theo Giấy mời họp