PPE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Tư 2023 16:43:00

PPE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPE của Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ 26/05/2023 đến 29/05/2023 (Sẽ thông báo cụ thể sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến thành phố Hồ Chí Minh (Sẽ thông báo cụ thể sau)
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông thường niên.