PPE: Giải trình lỗ lũy kế và phương pháp khắc phục cổ phiếu vào diện cảnh báo

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Tư 2023 10:02:00

PPE: Giải trình lỗ lũy kế và phương pháp khắc phục cổ phiếu vào diện cảnh báo

.


Tài liệu đính kèm
 100956__canh_bao_Signed.pdf