CMM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Ba 2023 23:04:00

CMM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMM của CTCP Camimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2023;
+ Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông (nếu có) sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.