VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Ba 2023 08:11:00

VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022, Gửi Thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: TCPH sẽ công bố thông tin nội dung chương trình họp và tài liệu Đại hội trên Website của Công ty theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời họp.
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức: 18/05/2023.
     * Lý do và mục đích: Gửi Thông báo cho cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu nhiệm kỳ 2023 - 2028
           - Nội dung: - Thời gian thực hiện: TCPH sẽ thông báo trong thư gửi cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu.
- Nội dung thực hiện: Quyền đề cử ứng viên dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.