BLT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Ba 2023 09:24:00

BLT: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLT của CTCP Lương thực Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.
Toàn văn tài liệu Đại hội (dự thảo/chỉnh sửa) sẽ được đăng tải tại trang thông tin điện tử: bidifoods.vn, mục Cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Lương thực Bình Định, 557-559 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2023. Công ty sẽ có thông báo/giấy mời cụ thể.