HPI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Ba 2023 17:47:00

HPI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn cổ phần thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu từ ngày 07 tháng 11 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021

.


Tài liệu đính kèm
 62730_ung_von_2021_cks.pdf