PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 27 Tháng Ba 2023 17:32:00

PGN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGN của Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, thôn Minh Quyết, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời họp gửi tới cổ đông và đăng tải trên Website Công ty)