VIR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Ba 2023 17:17:00

VIR: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

.


Tài liệu đính kèm
 53931_O_NGAY_CUOI_DKCD.pdf