HTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Ba 2023 16:56:00

HTM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HTM của Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 05/2023 (Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể tới cổ đông về thời gian trong thư mời họp)