VBH: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 20/03/2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Ba 2023 16:38:00

VBH: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 20/03/2023

.


Tài liệu đính kèm
 50941_76239_Phu_luv_VI.pdf
 50941__kien_DHDCD_2023.pdf