HTM: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Ba 2023 08:49:00

HTM: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 91224_ban_co_chu_ky_so.pdf