DOP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 15 Tháng Ba 2023 09:56:00

DOP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOP của CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Các báo cáo:
§ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022;
§ Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
§ Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các tờ trình:
§ Thông qua Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2022;
§ Phân phối lợi nhuận và các quỹ Công ty;
§ Dự kiến thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
§ Trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành;
§ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
          - Nội dung họp: Và một số nội dung khác có liên quan (nếu có)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khu du lịch Mỹ Trà
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/04/2023