KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Ba 2023 16:40:00

KHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KHS của CTCP Kiên Hùng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 27/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau trong Thông báo mời họp
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.