HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2217

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 01 Tháng Ba 2023 17:37:00

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2217

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành:               Công ty Cổ phần Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Mã Chứng quyền:                       CVRE2217    

Tỷ lệ chuyển đổi:                        2:1

Giá thực hiện:                              27.500 đồng

Ngày giao dịch cuối cùng:         28/02/2023

Ngày đáo hạn:                             02/03/2023

Giá thanh toán chứng quyền:    26.450 đồng.