HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2218

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Hai 2023 16:23:00

HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE2218

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành:               CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam

Mã Chứng quyền:                       CVRE2218

Tỷ lệ chuyển đổi:                        5:1

Giá thực hiện:                              27.888 đồng

Ngày giao dịch cuối cùng:         27/02/2023

Ngày đáo hạn:                             01/03/2023

Giá thanh toán chứng quyền:    26.710 đồng.