TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Hai 2023 15:40:00

TOP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TOP của Công ty Cổ phần Phân phối Top One như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h00 ngày 02/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa chỉ cụ thể công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải lên website của công ty (http://toponejsc.com) theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.