TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Hai 2023 16:27:00

TV4: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TV4 của CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến Quý II/2023. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Công ty sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội