VCT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Hai 2023 11:45:00

VCT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

.


Tài liệu đính kèm
 121619_121bn_20230222_1.pdf