LAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 22 Tháng Hai 2023 16:47:00

LAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LAS của CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Trong tháng 04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khu công nhân Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người phụ trách quản trị và tổ thư ký công ty;
+ Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025;
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.