VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Hai 2023 08:09:00

VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD 2022 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua các Tờ trình như: phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Một số nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 14/04/2023