VBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Hai 2023 08:57:00

VBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

.


Tài liệu đính kèm
 92757__quyet_DHCD_2023.pdf