KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Hai 2023 14:36:00

KGM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KGM của CTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
          - Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.