CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Hai 2023 09:36:00

CSI: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 07/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 11, Tòa nhà TNR Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
+ Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
+ Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thông qua Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi lần thứ 14 của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.