CSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX | Ngày cập nhật: Chủ Nhật, 05 Tháng Hai 2023 10:03:00

CSI: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

.


Tài liệu đính kèm
 101007_n_bang_VB_signed.pdf