BKH: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 05 Tháng Mười Hai 2022 15:22:00

BKH: Thông báo đã ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

.


Tài liệu đính kèm
 35132_BTT_HD_Kiem_Toan.pdf