SBD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 20 Tháng Mười 2022 10:02:00

SBD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBD của CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 01/12/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông