HTT: Giải trình ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Tám 2022 18:17:00

HTT: Giải trình ý kiến từ chối của đơn vị kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét

.


Tài liệu đính kèm
 62437_hoi_kiem_toan_15.pdf