DLG: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Bảy 2022 15:43:00

DLG: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thông báo Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:


Tài liệu đính kèm
 34757_-dinh-kem---sign.pdf