KHB: Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 bất thành và thông báo họp lần 3

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Sáu 2022 08:19:00

KHB: Kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2 bất thành và thông báo họp lần 3

.


Tài liệu đính kèm
 91209__lan_2_bat_thanh.pdf