RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 12 Tháng Tư 2022 11:07:00

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn Cây Xoài
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ năm tài chính 2021 và thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
+ Các vấn đề khác.