CPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 16 Tháng Ba 2022 15:41:00

CPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022