PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 10 Tháng Ba 2022 08:21:00

PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Hoa Viên Tri kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác liên quan.