HPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 08 Tháng Ba 2022 17:56:00

HPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HPH của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông).
          - Địa điểm tổ chức họp: Gác 3 – Nhà khách Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo công tác năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Mức thù lao Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng.