QHW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 22 Tháng Hai 2022 15:31:00

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.