HUB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Mười Một 2021 16:14:00

HUB: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

<p>&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần X&acirc;y lắp Thừa Thi&ecirc;n Huế&nbsp;th&ocirc;ng b&aacute;o&nbsp;Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-11/2021-11-26/43106_uTich-Le-QuyDinh.pdf" title="Tải về">43106_uTich-Le-QuyDinh.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>