TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nội dung, tài liệu và DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 17 Tháng Mười Một 2021 16:02:00

TCD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nội dung, tài liệu và DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, nội dung, tài liệu và DSCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 41321_ng-TL-YK-bang-VB.pdf