VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 29 Tháng Mười 2021 08:22:00

VIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIE của CTCP Công nghệ Viễn thông VITECO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/12/2021 đến ngày 17/12/2021 (cụ thể theo thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (dự kiến)
          - Nội dung họp: Theo thông báo trong thư mời họp