HPT: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thay đổi ngày thanh toán cổ tức (lần 2)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 06 Tháng Mười 2021 08:47:00

HPT: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và thay đổi ngày thanh toán cổ tức (lần 2)

.


Tài liệu đính kèm
  91043_3552v_20211001_1.pdf