DLG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu DLG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Mười 2021 16:48:00

DLG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu DLG

Ngày 14/09/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất soát xét bán niên 2021 của của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Mã chứng khoán: DLG). Theo đó, Lợi nhuận sau thuế (LNST) của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2021 là 24,69 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tại ngày 30/06/2021 là -842,34 tỷ đồng. Tuy nhiên, vấn đề cần nhấn mạnh của đơn vi kiểm toán liên quan đến việc DLG đã cho một số tổ chức, cá nhân vay không có tài sản đảm bảo và khả năng hoạt động kinh doanh liên tục tồn tại từ năm 2019 đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư, SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu DLG. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu DLG căn cứ vào BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của Công ty.