HPT: Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Chín 2021 16:31:00

HPT: Thông báo tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và hoãn chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

.


Tài liệu đính kèm
  44111_217bn_20210929_1.PDF