CMT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Chín 2021 14:10:00

CMT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMT của CTCP Công nghệ Mạng và Truyền Thông như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Điều chỉnh nội dung về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020 đã được thông qua theo Nghị quyết số 2904.1/2021/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29/04/2021;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10/2021
          - Địa điểm thực hiện: Số 33 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.