MCG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 09 Tháng Chín 2021 17:45:00

MCG: Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG

Ngày 9/11/2018, SGDCK TP.HCM đã có quyết định số 454/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vào diện kiểm soát kể từ ngày 16/11/2018 với lý do: BCTC Hợp nhất soát xét bán niên 2018 của công ty có ý kiến ngoại trừ trọng yếu và điều chỉnh hồi tố số liệu năm 2017 dẫn tới LNST chưa phân phối tại 31/12/2017 là -168 tỷ đồng, SGDCK xét thấy cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư sau khi được UBCKNN chấp thuận, căn cứ quy định tại điểm e Khoản 1.1 Điều 23 Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDCK TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Ngày 30/8/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (SGDCK TP.HCM) đã nhận được Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên của Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã chứng khoán: MCG). Theo đó, LNST của cổ đông Công ty mẹ 06 tháng đầu năm 2021 tại BCTC hợp nhất soát xét của MCG là -15,5 tỷ đồng và LNST chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2021 là -346,2 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.

SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu MCG. SGDCK TP.HCM sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu MCG căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty.