NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 08 Tháng Chín 2021 11:09:00

NNG: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NNG của CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản liên quan đến Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 09/2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty