GDW: Thông báo về việc kéo dài thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2027-2022

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 31 Tháng Tám 2021 16:45:00

GDW: Thông báo về việc kéo dài thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2027-2022

.


Tài liệu đính kèm
  50307_ay_y_kien__Da_ky.pdf