HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ PNC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 25 Tháng Tám 2021 12:26:00

HOSE: Thông báo danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ PNC

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách bổ sung chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):


Tài liệu đính kèm
  123242_-Ra-ADG--Vao-PNC.pdf
  123242_-dich-ky-quy-PNC.pdf