HPX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

| Ngày cập nhật: Thứ Năm, 19 Tháng Tám 2021 11:06:00

HPX: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

<p>Sở Giao dịch Chứng kho&aacute;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng b&aacute;o về ng&agrave;y đăng k&yacute; cuối c&ugrave;ng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu của C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Hải Ph&aacute;t (m&atilde; CK: HPX) như sau:</p> <table style="text-align: left;border=0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2"> <hr /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">T&agrave;i liệu đ&iacute;nh k&egrave;m</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;</td> <td><a download="" href="https://cmsv5.fiingroup.vn/medialib/Crawler/2021/2021-08/2021-08-19/112311_nam-2020-bang-CP.pdf" title="Tải về">112311_nam-2020-bang-CP.pdf</a></td> </tr> </tbody> </table>